Biblical Subject   |   Biblical Text   |   Artist   |   Word

Navigasjon og søk

Navigasjon

Hovedsiden "home" inneholder to grupper av lenker; lenker til informasjonssider og for kontakt er øverst, mens lenker for ulike søkemåter står til venstre. Når man har gått inn i systemet gjennom en av lenkene på hovedsiden, vil alle de viktigste navigasjonslenkene finnes på toppen av hver enkelt side. 

 

 

Søk

Målet er å finne lenker til bilder av bestemte bibelske kunstverk. Det er fire ulike søkemuligheter å velge mellom:

 

1. "Biblical Subject" (bibelsk emne)

Når bør man velge denne søkemåten?

- Når man ønsker å finne illustrasjoner til et bibelsk emne, og man har en viss formening om hvor i Bibelen emnet hører hjemme.

- Når man ønsker en oversikt over hvilke bibelfortellinger som dekkes av illustrasjonene som er registrert i dette systemet.

- Når man ønsker seg en illustrert reise gjennom Bibelen.

Hvordan bruker man denne søkemåten?  

a)

Klikk på lenken "Biblical Subject" på topp-banneret. En ny side kommer til syne.  

b)

Mellom de horisontale linjene finnes tre ulike overskrifter, og to av disse er aktive lenker. Den som er ren tekst, er sidens gjeldende overskrift. Ønsker man å velge en av de andre, så klikker man på den!

(Overskriften "Beyond Scripture" (utenombibelske emner) er med for å inkludere emner som har tilknytning til bibelske skikkelser, men ikke til bibelske fortellinger.)

c) 

I lista nedenfor velger man den lenken man tror det aktuelle emnet hører til, og klikker på den! En ny side kommer til syne.

(Portretter av bibelske skikkelser ("Portraits of Biblical Characters") behøver ikke å ha tilknytning til bestemte bibelske fortellinger, og de er plassert til slutt i listene for Det gamle- og Det nye testamente. Dersom man velger emnene "Samuel, Kings Chronicles: Genealogies" (Samuelsbøkene, Kongebøkene, Krønikebøkene: Ættelister) og "Song of Songs" (Høysangen) (under "The Old Testament") eller "Miscellaneous" (diverse) (under "Beyond Scripture"), kan man hoppe over neste punkt (d).)  

- Klikk på lenken "List of most frequently illustrated subjects" for å få en liste over de emnene (under gjeldende overskrift) som har høyest antall kunstverk knyttet til seg i systemet. Lista er sortert etter bibelsk kronologi. Ved å innsnevre søket på denne måten får man valgt ut kunstnernes favoritter, noe som kanskje også er de mest berømte, dramatiske og spennende bibelfortellingene. Fra lista fortsetter man som fra d.

d)

Man har nå fått opp ei liste med underinndelinger. La musepekeren hvile over en lenke for å se hvor mange kunstverk systemet har knyttet til emnet. Man vil også se emnets tekstreferanser (dersom det har noen). For å velge et bestemt emne klikker man på det! En ny side kommer til syne.  

(I portrett-listene brukes uttrykket "... in Various Compositions" (i forskjellige komposisjoner) mange ganger. Til disse emnene hører komposisjoner der andre elementer har en mer fremtredende plass enn skikkelsen emnet er knyttet til.)

e)

Emnesiden inneholder alltid en overskrift, den inneholder normalt en eller flere tekstreferanser (- ikke ved portretter og bilder knyttet til "Beyond Scripture"), og noen ganger inneholder den tilleggsopplysninger. Dersom et annet emne har et innhold med tilknytning til det gjeldende, vil det komme opp en lenke til dette andre emnets emneside. Sist, men ikke minst; dersom man ikke velger å søke etter detaljer (se neste avsnitt), vil emnesiden inneholde miniatyrbilder av kunstverkene som er knyttet til emnet. De vises i alfabetisk rekkefølge etter kunstnernes navn. Velg et miniatyrbilde og klikk på det! En ny side kommer til syne. (Gå til f1).

- Hvis systemet har knyttet detaljbilder (bilder av deler av kunstverk) til emnet, vil to horisontale linjer ramme inn valgene "Search for complete images" (søk etter komplette bilder) og "Search for detail images" (søk etter detaljbilder). Valget som vises i ren tekst er det gjeldende valget. Velger man "Search for complete images", skal man klikke på miniatyrbildet til kunstverket man vil se bilde av, og en ny side kommer til syne (gå til f1). Velger man "Search for detail images", skal man klikke på den detaljbeskrivelsen som svarer til det man vil se, og en ny side kommer til syne (gå til f2).

- Hvis det er flere sider med miniatyrbilder, vil de ledsages av en navigasjonshjelp. Der vil også være en lenke som heter "List of artists on this subject" (liste over kunstnere til dette emnet). Klikker man på denne, kommer en ny side til syne (gå til f3).  

- Hvis et kunstverk ikke har noen bilde-lenker registrert i databasen, vil tegnet "*" følge kunstverkets navn under miniatyrbildet. Dersom man ønsker et større digitalt bilde av dette kunstverket, kan systemet ikke hjelpe.

f1)

Kunstverksiden er endestasjon i systemet. Det valgte kunstverket presenteres øverst på siden, med lenker til vert(er) ("host(s)", dvs. sider som har lagt ut bilder av kunstverket) og bilde(r) nedenfor. Når man klikker på en av disse lenkene, vil målet (som lenken fører til) komme opp i et nytt vindu.

(Hvis der er lenker til detaljbilder av kunstverket, vil en detaljbeskrivelse ledsage dem. Dersom lenken til et bilde er død (dvs. den fører ikke til et bilde av kunstverket), kan det være lurt å klikke på lenken til verten for å finne ut om man har flyttet bildet til en annen adresse på nettstedet.)

- I presentasjonen av kunstverket kan man la musepekeren hvile over kunstnerens navn for å se nasjonalitet og levetid. Klikker man på navnet, vil en ny side vise alle denne kunstnerens kunstverk i systemet (se kunstnersiden (m)).

- I presentasjonen av kunstverket vil emnet/emnene det er knyttet til vises som lenke(r). Klikker man på en slik lenke, kommer emnesiden (se e) til syne.

f2)

Kunstverksiden kommer til syne, men det er en forskjell fra f1: To horisontale linjer vil ramme inn valgmulighetene "Images of the selected detail" (bilder av den valgte detaljen) og "All images of the current artwork" (alle bilder av gjeldende kunstverk). Valget som vises i ren tekst er det gjeldende. For å velge det andre skal man klikke på det!

f3) I kunstnerlista skal man velge en kunstner og klikke på navnet! Har kunstneren kun ett bidrag til emnet, vil kunstverksiden komme til syne (som f1). Er der flere bidrag, vil ei liste over disse kunstverkene komme til syne. Når man klikker på et av dem, vil kunstverksiden (som f1) komme til syne under en horisontal linje på samme siden som lista.  

 

2. "Biblical Text" (bibeltekst)

Når bør man velge denne søkemåten?

- Når man vil finne illustrasjoner til et bibelsk emne, og man har en spesifikk tekstreferanse for hånden ( f.eks. fordi man har funnet den ved hjelp av en bibelordbok).

- Når man ønsker seg en illustrert reise gjennom Bibelen.

Hvordan bruker man denne søkemåten?  

g) Klikk på lenken "Biblical Text" på topp-banneret. En ny side kommer til syne.  
h)  Mellom de horisontale linjene finnes to ulike overskrifter, og en av disse er en aktiv lenke. Den som er ren tekst, er den gjeldende overskriften for siden. For å velge den andre klikker man på den! 
i)  I lista nedenfor velger man boka som den aktuelle teksten står i, og klikker på den! Ei liste av lenker med tekstreferanser kommer til syne.
j) Alle tekstreferansene i lista er knyttet til bestemte bibelske emner. La musepekeren hvile over en lenke for å se navnet på emnet og antall kunstverk som er knyttet til det i systemet. Dersom man finner teksten man leter etter, klikker man på den! Emnesiden kommer til syne. Gå til e og fortsett derfra! 

 

3. "Artist" (kunstner)

Når bør man velge denne søkemåten?

- Når man ønsker å se bilder av den bibelske kunsten til en bestemt kunstner.

Hvordan bruker man denne søkemåten?  

k)  Klikk på lenken "Artist" på topp-banneret. En ny side kommer til syne.  
l) 

Mellom de horisontale linjene finnes to ulike overskrifter, og en av disse er en aktiv lenke. Den som er ren tekst, er den gjeldende overskriften for siden. For å velge den andre klikker man på den! De to overskriftene representerer to måter å finne en bestemt kunstners navn på; man kan se i kunstnerlista (velg "Artist List"), eller man kan skrive søkeord (velg "Artist Search"). La musepekeren hvile over et navn for å se antallet kunstverk av denne kunstneren i systemet. Når man har funnet et aktuelt navn, klikker man på det! En ny side kommer til syne.

(Husk at valget "Artist Search" gir treff i kunstnernes fullstendige navn (noen ganger også i variasjoner av navnet eller kallenavn) pluss nasjonalitet og fødsels- og dødsår. Hvis man, f.eks., vil søke etter "Piero della Francesca" i kunstnerlista, kan det være vanskelig å vite om man skal se på "P" eller "F". Ved å skrive "Piero" eller "Francesca"  i "Artist Search", har man løst problemet.)

m) 

Kunstnersiden, som nå kommer til syne, har to valgfrie overskrifter mellom de horisontale linjene, og en av disse er en aktiv lenke. Den som er ren tekst, er den gjeldende overskriften for siden. For å velge den andre klikker man på den! Hvis "Thumbnails" (miniatyrbilder) velges, vil miniatyrbilder av den valgte kunstnerens kunstverk vises (gå til n1). Hvis "Represented in subjects" (representert i emner) velges, vil det komme opp ei liste over de emnene kunstneren har ytt bidrag til (gå til n2). La musepekeren hvile over en lenke for å se emnets tekstreferanser (dersom det har noen).

- Når miniatyrbilder vises: Hvis et kunstverk ikke har noen bilde-lenker registrert i databasen, vil tegnet "*" følge kunstverkets navn under miniatyrbildet. Dersom man ønsker et større digitalt bilde av dette kunstverket, kan systemet ikke hjelpe.

(Der kan være detaljbilder som knytter kunstnerens kunstverk til andre emner enn de som listes opp når "Represented in subjects" blir valgt.)

n1)

Mellom to horisontale linjer kan man velge mellom to måter å sortere miniatyrbildene på, enten "Thumbnail order: alphabetical" (rekkefølge på miniatyrbilder: alfabetisk) eller "Thumbnail order: chronological" (rekkefølge på miniatyrbilder: kronologisk). Valget som vises som ren tekst viser gjeldende sortering. For å velge den andre klikker man på den! "Chronological" betyr her "etter bibelsk kronologi", og kunstverk som er knyttet til "Beyond Scripture" plasseres til slutt. Klikk på ønsket kunstverk! Kunstverksiden kommer til syne (se f1).

- Hvis det er flere sider med miniatyrbilder, vil de ledsages av en navigasjonshjelp. 

(Når en kronologisk rekkefølge opprettes, er den basert på kunstverkenes tilknytning til ett eller flere emner i systemet. Er et kunstverk knyttet til flere emner, vil dets miniatyrbilde vises flere ganger. La musepekeren hvile over et miniatyrbilde for å se hvilken emne-tilknytning det representerer.)

n2) Velg et emne og klikk på det! Har kunstneren bare ett bidrag til emnet, kommer kunstverksiden til syne (se f1). Er der flere bidrag, vil ei liste over disse kunstverkene komme til syne. Når man klikker på et av dem, vil kunstverksiden (se f1) komme til syne under en horisontal linje på samme siden som lista.  

 

4. "Word" (ord)

Når bør man velge denne søkemåten?

- Når man ønsker å se bilder av kunstverk knyttet til en viss bibelfortelling, men man har ikke peiling på hvor i Bibelen fortellingen finnes.

- Når man ønsker å se bilder av et visst bibelsk kunstverk som man kjenner til, men alt man husker er et par ord fra tittelen.

Hvordan bruker man denne søkemåten?  

o)  Klikk på lenken "Word" på topp-banneret. En ny side kommer til syne.  
p) 

Man skriver ordet eller uttrykket man vil søke etter, og så velger man en av de tre mulighetene nedenfor. Dersom "subjects having this word/phrase in its title" (emner som har dette ordet/uttrykket i tittelen sin) eller "subjects that have this word/phrase in its title, or having artwork with this word/phrase in its title connected to them" (emner som har dette ordet/uttrykket i sin tittel, eller som har kunstverk med dette ordet/uttrykket i sin tittel knyttet til seg) velges, gå til q1. Dersom "artwork having this word/phrase in its title" (kunstverk som har dette ordet/uttrykket i sin tittel) velges, gå til q2.  

q1) 

Når søkeknappen klikkes, kommer en tabell med aktuelle emner til syne. De vises i henhold til bibelsk kronologi (se n1). I tillegg vises de overordnede emnene i systemet i ren tekst for å vise hvor emnet hører hjemme. F.eks.: emnet "Taking Jericho" (Jeriko blir tatt) er et underemne under "Joshua" (Josva), som igjen sorterer under "The Old Testament" (Det gamle testemante). Dersom et ønsket emne vises, klikker man på det! Emnesiden vises. Fortsett som fra e.

q2) 

Når søkeknappen klikkes, kommer miniatyrbildene til aktuelle kunstverk til syne. De vises i alfabetisk rekkefølge etter kunstnernes navn. Hvis et ønsket kunstverks miniatyrbilde vises, klikker man på det! Kunstverksiden kommer til syne (se f1).

- Hvis et kunstverk ikke har noen bilde-lenker registrert i databasen, vil tegnet "*" følge kunstverkets navn under miniatyrbildet. Dersom man ønsker et større digitalt bilde av dette kunstverket, kan systemet ikke hjelpe.
- Hvis det er flere sider med miniatyrbilder, vil de ledsages av en navigasjonshjelp.
Der vil også være en lenke som heter "List of artists with matching artwork" (liste over kunstnere med kunst som passer til søket). Hvis man bruker denne lista, skal man velge en kunstner og klikke på navnet! Har kunstneren kun ett bidrag til emnet, vil kunstverksiden komme til syne (som f1). Er der flere bidrag, vil ei liste over disse kunstverkene bli vist. Når man klikker på et av dem, vil kunstverksiden (som f1) komme til syne under en horisontal linje på samme siden som lista.